Piemini Latviju!

Piemini Latviju Latvi lai kur zemes da tu non ktu piemini Latviju ai Jaunsudrabi a esejai j b t katra latvie a gr matu plaukt M Bra manes un J Pene a fotoreprodukcijas
 • Title: Piemini Latviju!
 • Author: Jānis Jaunsudrabiņš
 • ISBN: 9785405006956
 • Page: 329
 • Format: Hardcover
 • Piemini Latviju!
  Latvi, lai kur zemes da tu non ktu piemini Latviju ai Jaunsudrabi a esejai j b t katra latvie a gr matu plaukt M.Bra manes un J.Pene a fotoreprodukcijas.
  Piemini Latviju! By Jānis Jaunsudrabiņš,
  • [AZW] ß Unlimited ✓ Piemini Latviju! : by Jānis Jaunsudrabiņš ↠
   329 Jānis Jaunsudrabiņš
  • thumbnail Title: [AZW] ß Unlimited ✓ Piemini Latviju! : by Jānis Jaunsudrabiņš ↠
   Posted by:Jānis Jaunsudrabiņš
   Published :2019-08-01T15:07:05+00:00

  About " Jānis Jaunsudrabiņš "

 • Jānis Jaunsudrabiņš

  Prozai is, dramaturgs, dzejnieks un gleznot js J nis Jaunsudrabi dzimis Neretas pagasta kalpu imen , agri zaud jis t vu Jaun b s cis interes ties par glezniec bu, no 1899 gada m c jies V Bl ma z m anas un glezno anas skol R g , papildin jies Minhen un Berl nes Levina Funkes akad mij 1906 gad vi paraksta t saukto dekadentu grupas manifestu un ir izdevuma Pret Sauli redaktors No 1910 gada vi kop ar imeni dz vo Burtnieku nam M lgr v , kur var netrauc ti nodarboties ar literat ru 1915 gad Jaunsudrabi kop ar imeni dodas b g u gait s uz Zieme kauk zu, p c atgrie an s Latvij dz vo galvenok rt P avi s No 1919 gada bijis Neatkar go m kslinieku vien bas biedrs, k ar t s pirmais priek s dis 1944 gad emigr jis uz V ciju, kur pavada m a nogali, tom r vi a darbi tiek izdoti ar Padomju Latvij Jaunsudrabi tulkojis latvie u valod K Hamsuna, B Kellerma a, G de Mopas na, de Kost ra darbus Apbalvots ar Triju Zvaig u ordeni 1927 , Amerikas latvie u apvien bas Kult ras fonda balvu 1952 un Pasaules Br vo latvie u apvien bas Tautas balvu 1957 1962 gad nodibin ts J Jaunsudrabi a fonds, kas pie ir balvu par sasniegumiem latvie u proz 1967 gad rakstnieka biju aj dz vesviet Neretas pagasta Rieksti os iek rtots muzejs.

 • 649 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *